OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA ZÁJAZDOV
 

Dream destination, cestovnú kanceláriu a agentúru prevádzkuje spoločnosť YS group, s.r.o., Sládkovičova 1777/14, Sereď 926 01, IČO: 46 144 137, DIČ: 202 3256 455

1. Úvod

Dream destination, cestovnú kanceláriu a agentúru prevádzkuje spoločnosť YS group, s.r.o. (ďalej len CK/CA), ktorá prevádzkuje internetový predaj zájazdov prostredníctvom portálu www.dreamdestination.sk, predáva zájazdy renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len CK), s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaje zájazdov. Predávané zájazdy sú organizované príslušnou CK v cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP). Všetky CK sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov existujú na slovenskom, rakúskom a nemeckom trhu už niekoľko rokov. Ponuka zájazdov od CK je aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát a sú platné v dobe zadania na server vyhľadávača zájazdov. CK/CA nezodpovedá za ich prípadné následné zmeny. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná len cena uvedená na podpísanej zmluve o obstaraní zájazdu.

2. Objednávka

Celý proces dojednávania zmluvy o obstaraní zájazdu je realizovaný prostredníctvom internetového portálu www.dreamdestination.sk, čo zákazník berie na vedomie a zároveň prehlasuje, že so spôsobom a postupom uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu sa oboznámil a s týmto súhlasí. Objednávku je možné realizovať vyplnením a odoslaním interaktívneho formulára. Zákazník na základe určených kritérií vykoná výber objednanej služby (napr. krajina, destinácia, hotel, termíny, doprava, strava, cena a iné) a vyplní meno a priezvisko objednávateľa a spolucestujúcich, ich dátumy narodenia a bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu. V momente objednávania zájazdu CK/CA nevie či je daný zájazd voľný alebo obsadený. Objednávka je platná ak sa požadovaný zájazd nachádza v ponuke CK. Po obdržaní objednávky a posúdení jej úplnosti CK/CA uskutoční nezáväznú rezerváciu zájazdu, ktorá je možná v priebehu prevádzkovej doby CK a CA. Po úspešnej rezervácii v CK je zákazníkovi e-mailom zaslaná zmluva o obstaraní zájazdu na podpis. CK/CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CK/CA. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CK/CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby.

Osobitnú kategóriu si predstavujú tzv. „zájazdy na vyžiadanie“. Jedná sa o zájazdy, u ktorých je nevyhnutné vyžiadať predmetný zájazd u touroperátora. Skutočnosť, že sa jedná o zájazd na vyžiadanie bude zákazníkovi oznámené súčasne so zaslaním zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade, že touroperátor nevyhovie vyžiadaniu, zmluva o obstaraní zájazdu zaniká, uvedená skutočnosť bude oznámená zákazníkovi elektronicky a súčasne bude zákazníkovi vrátená plná suma peňažných prostriedkov pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

3. Platobné podmienky

Úhrada zájazdu prebieha spravidla tak, že za zájazdy objednávané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 % z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástup na zájazd) doplatí zvyšnú čiastku do plnej ceny zájazdu. Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí klient jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na zmluve o obstaraní zájazdu. Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla účinnosť a zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. V takom prípade zákazník nemá však nárok na náhradu škody. Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu ceny leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Ich navyšovanie sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami CK. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od zákazníkov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je zákazník a CK/CApovinná akceptovať.

www.dreamdestination.sk prijíma úhrady ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi:

- vkladom v hotovosti na účet CK/CA
Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany CK a doručením objednávateľovi.
Poplatky za platbu v SR:
- poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet
CK/CA hradí zákazník 
- poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu
CK/CA na účet CK hradí CK/CA
- poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CK/CA
- poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie
CK/CA bez ohľadu na príčinu 
- pri platbe kartou je účtovaný manipulačný poplatok vo výške vopred oznámené pracovníkom
CK/CA

4. Cestovné doklady

Každý zákazník je povinný mať so sebou na cestu do zahraničia platný cestovný pas alebo občiansky preukaz pre cesty do Shengenského priestoru. Vízové formality si musí zákazník zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Za neudelenie víza zákazníkovi nenesie CK/CA žiadnu zodpovednosť. Pri väčšine destinácií je minimálna platnosť cestovného pasu 6 mesiacov. Bližšie informácie na cesty podľa štátov do zahraničia nájdu zákazníci na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk. V prípade, že zákazník podpíše zmluvu o obstaraní zájazdu a následne mu nebude umožnený vstup do krajiny z dôvodu cestovného pasu s krátkou dobou platnosti, bez platného víza, na zlý cestovný doklad (napr. cestovanie na občiansky preukaz mimo Schengenského priestoru atď.) nesie za toto plnú zodpovednosť zákazník a v takom prípade nebude možné zákazníkovi vrátiť zaplatené finančné prostriedky, vyplatiť náhradu škody a podobne.

Potrebné doklady na cestu obdrží zákazník od CK/CA (pokyny na zájazd, ubytovacie poukazy, letenky, poistné kartičky) obvykle 3-5 dní pred odchodom na zájazd alebo môžu byť odovzdané klientovi priamo na letisku od pracovníka CK.

5. Storno podmienky

Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd do podpisu zmluvy a zloženie zálohy bez storno poplatkov. Po uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu a úhrade zálohy alebo celej čiastky zájazdu na základe storno podmienok príslušnej CK. Odstúpenie od zmluvy o obstaraní zájazdu musí byť vykonané výhradne písomnou formou a zaslané na e-mailovú adresu info@dreamdestination.sk  v pracovnej dobe pondelok – piatok 9.00 – 17.30 hod.

6. Reklamácia zájazdov

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. Reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom písomnou formou spísaním reklamačného protokolu potvrdený delegátom CK pokiaľ je to možné doplnením fotodokumentáciou reklamovanej skutočnosti. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CK/CA, prípadne na adresu sídla usporiadajúcej CK. Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 90 dní od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká. CK/CA v tejto veci vystupuje ako sprostredkovateľ, čiže bude nasledovať pokyny príslušnej CK, ktorá je povinná sa k reklamácii vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.

7. Osobné údaje


Osobné údaje poskytnuté pri využívaní tohto internetového predaja sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. CK/CA si uvedomuje dôvernosť  osobných údajov a prehlasuje, že s nimi bude nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. CA spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, prípadne do odvolania súhlasu daného zákazníka. CA prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom CA. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. cestovné poistenie).

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Reklamačný poriadok YS group s.r.o. (dalej len YS group) , IČO: 46144137, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, vložka 27411/T

Reklamáciu zájazdu musí zákazník zaslať písomne, s pripojeným reklamačným protokolom z miesta pobytu potvrdeným delegátom CK, s fotografiami atď., a to doporučene na adresu spoločnosti. Vzhľadom na to, že naša spoločnosť prevádzkuje cestovnú kanceláriu a agentúru, podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnými kanceláriami a takisto nevybavuje v ich mene reklamácie. Po prevzatí, resp. doručení reklamáciu zašleme usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Spoločnosť YS group, ako autorizovaný predajca zájazdov renomovaných cestovných kancelárií vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov pri reklamácii nedostatkov služieb cestovného ruchu:

Článok 1 – Zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu, bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. Cestovná kancelária nenesie nijakú zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dohodnuté v cestovnej zmluve a sú organizované inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, v hoteli či iných organizáciách. Za predmet reklamácie nemožno považovať výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

Článok 2 – Právna úprava

Zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami cestovnej zmluvy, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 – Lehota na podanie reklamácie

Reklamácia sa musí uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 2 rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy. Ak si zákazník v tomto termíne reklamáciu neuplatní, právo na reklamáciu zaniká. Táto lehota sa zachová aj v prípade, ak zákazník podá reklamáciu v YS group s.r.o., ktorá reklamáciu najneskôr do 3 dní odo dňa jej prijatia odošle alebo odovzdá usporiadajúcej cestovnej kancelárii na vybavenie. O spôsobe vybavenia reklamácie zákazníka oboznámi usporiadajúca cestovná kancelária v súlade so svojím reklamačným poriadkom.

Článok 4 – Spôsoby reklamácie

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby sa vec dala do poriadku, pokiaľ možno hneď na mieste. Uplatnenie reklamácie na mieste poskytovania služieb umožňuje odstránenie nedostatkov okamžite, lebo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb možno uplatniť na mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie sa spíše reklamačný protokol, v ktorom sa uvedie meno zákazníka, **špecifiká zájazdu, názov ubytovacieho zariadenia a opis reklamácie. Reklamačný protokol podpíše zákazník a delegát usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Ak sa reklamácia nevybaví hneď na mieste, je potrebné ju uplatniť ešte aj písomne doporučenou zásielkou na adresu usporiadajúcej cestovnej kancelárie. Reklamáciu možno poslať doporučene aj na adresu YS group s.r.o.,  Sládkovičova 1777/14, Sereď 926 01 alebo spísaním reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedie meno zákazníka, **špecifikácia zájazdu, názov ubytovacieho zariadenia a opis reklamácie. Reklamačný protokol podpíše zákazník a zástupca YS group s.r.o., ktorý najneskôr do 3 dní odo dňa spísania protokol odošle alebo odovzdá usporiadajúcej cestovnej kancelárii na vybavenie.

Článok 5 – Obsah reklamácie

Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné na identifikáciu služieb, ktoré mali nedostatky alebo ktoré neboli poskytnuté vôbec. Na identifikáciu služieb zákazník musí uviesť:

a) číslo cestovnej zmluvy,b) dátum jej uzatvorenia,c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená,d) opis nedostatkov poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,e) čoho sa zákazník domáha, t. j. bezplatného odstránenia nedostatkov, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranej zľavy z ceny služby, ktorá mala nedostatky,f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z ceny služby, ktorá mala nedostatky,g) reklamačný protokol z miesta pobytu, ktorý obsahuje, pokiaľ možno potvrdenie vlastníkom objektu, fotografie, prípadne ďalšie preukazné doklady, a ktorý je podpísaný delegátom cestovnej kancelárie v prípade, ak sa reklamácia uplatňuje priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 – Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, a to najmä:- doplňovať požadované údaje,- podávať informácie a vysvetlenia,- predkladať doklady preukazujúce skutočný stav.

Článok 7 – Lehoty na vybavenie reklamácie

Ak sa reklamácia uplatní priamo u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, delegát je oprávnený o reklamácii rozhodnúť,** pokiaľ požiadavka zákazníka vyhovuje. V ostatných prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou cestovnou kanceláriou nedohodnú na inej lehote.

Článok 8 – Reklamačné poriadky

Podrobnosti vybavovania reklamácií sú stanovené v reklamačnom poriadku každej cestovnej kancelárie, ktorý má prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 – Účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 25.11.2017.Prečo Dream destination?
Chceš ležať na pláži, vychutnávať si hotelové komplexy, alebo objavovať ostrovy, kde žijú domorodé kmene?
My ti nájdeme a sprostredkujeme zájazd, presne podľa predstáv. Dream destination je ako naše "dieťa", o ktoré sa vzorne staráme a chceme, aby bolo medzi vami cestovateľmi, dovolenkármi a výletníkmi "number one"!
KONTAKTY

Dream Destination
+421 910 106 202
 

dovolenka@dreamdestination.sk www.dreamdestination.sk www.dovolenka.dreamdestination.sk 
www.zajazdy.dreamdestination.sk


Prihlás sa na odber newslettera© Všetky práva vyhradené - www.dreamdestination.sk
Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam